Algemene Voorwaarden:


1. VOORWAARDEN 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Jopix Photography, met ondernemingsnummer 0831.644.544 (hierna de “fotograaf”) en de opdrachtgever. 

Deze algemene voorwaarden vormen samen met een eventueel door de fotograaf opgemaakte offerte, mail of contract de overeenkomst tussen partijen. De opdrachtgever erkent, door aanvaarding van de offerte of het aangaan van een boeking, deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn in geen geval van toepassing op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de fotograaf. 


2. VOORWERP 

De opdrachtgever huurt de fotograaf in voor het uitvoeren van een fotosessie zoals vermeld in de offerte of mailverkeer, het bewerken van de foto’s en het bezorgen van de bewerkte digitale bestanden. 


3. SAMENWERKING 

3.1. De partijen stemmen ermee in dat het beste resultaat behaald wordt door samenwerking en communicatie. 

3.2. De fotograaf is niet verantwoordelijk wanneer individuen niet opdagen of meewerken tijdens fotosessies, of voor beelden die gemist werden doordat de nodige informatie niet aan de fotograaf werd meegedeeld. 


4. DUUR VAN DE FOTOSESSIE 

4.1. De partijen komen overeen hoe lang de fotograaf het evenement fotografeert. De duurtijd van de fotosessie wordt vermeld in de offerte of mailing, met aanduiding van de start- en eindtijd. Wanneer het evenement vroeger eindigt of de fotograaf door de opdrachtgever gevraagd wordt te stoppen vooraleer het aantal overeengekomen uren fotografie vervuld is, heeft de opdrachtgever geen recht op een herleiding van de overeengekomen prijs. 

4.2. De fotograaf voorziet op verzoek van de opdrachtgever extra tijd om te fotograferen. Bijkomende uren fotografie worden gefactureerd aan de uurprijs vermeld op de offerte of mailing.


5. PRIJS EN RESERVATIE 

5.1. De prijs wordt vermeld op de offerte of in mailing van de fotograaf. De prijzen van de fotograaf zijn veranderlijk, maar voor de opdrachtgever geldt enkel de prijs die op de offerte vermeld wordt. 


6. BETALING 

6.1. De opdrachtgever betaalt de facturen van de fotograaf binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst ervan. De fotograaf bezorgt geen digitale bestanden, foto’s of prints aan de opdrachtgever vooraleer de facturen van de fotograaf betaald zijn. 

6.2. In geval van laattijdige betalingen worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten aangerekend aan een interestvoet van 8%, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. 

6.3. Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen acht (8) dagen na de uitvoering van de diensten of na factuurdatum. 


7. ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST 

7.1. Annulering door de opdrachtgever: 

- Indien de opdrachtgever de fotosessie annuleert op meer dan dertig (30) kalenderdagen van de sessie en er een voorschot is betaald, dan blijft het voorschot aan de fotograaf verschuldigd. 

- Wanneer de fotosessie door de opdrachtgever geannuleerd wordt binnen de dertig (30) kalenderdagen voor de sessie, dan is de opdrachtgever een annuleringsvergoeding van 70 % van de prijs verschuldigd aan de fotograaf.

- Wanneer de fotosessie door de opdrachtgever geannuleerd wordt op dezelfde kalenderdag voor de sessie, dan is de opdrachtgever een vergoeding van 100 % van de prijs verschuldigd aan de fotograaf.

7.2. Annulering door de fotograaf: 

Indien de fotograaf op de afgesproken datum belet is of de fotosessie wegens ziekte of ongeval niet kan uitvoeren, en de opdrachtgever zich niet kan aanpassen aan een nieuwe datum zal de fotograaf een gelijkwaardige fotograaf met dezelfde stijl voorstellen die de fotosessie kan overnemen. De fotograaf is in geen geval een schadevergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever. 


8. LOCATIE 

De fotograaf is beperkt door de regels van de locatie. De opdrachtgever aanvaardt de resultaten van het navolgen van deze regels. Uitsluitend de opdrachtgever staat in voor alle kosten en vergunningen die kunnen vereist zijn voor het gebruik van de locatie. 


9. DIGITALE BESTANDEN, PRINTS, ALBUM EN USB 

9.1. De fotograaf maakt uit alle gemaakte foto’s een selectie die vervolgens bewerkt wordt. Onder bewerking wordt verstaan: correcte belichting, kleur, toon, contrast, scherpte en compositie. De fotograaf beslist zelf welke en hoeveel foto’s geleverd worden. Foto's worden in kleur of zwart-wit geleverd naar smaak van de fotograaf (geen sepia). Op verzoek van de opdrachtgever kunnen 10 foto's nadien nog omgezet worden. Bij meer dan 10 foto's wordt een kost van 5 euro per foto aangerekend. 

9.2. De foto's worden in een hoge resolutie van minimum 2500 pixels langste zijde (240 dpi) en zonder watermerk bezorgd via wetransfer. Alsook worden de lage resolutie bestanden (72dpi) en met watermerk op een pagina gezet op www.jopix.be waar je die foto's kan afhalen of delen op sociale media. De beelden kunnen ook op USB verkregen worden aan 10 euro per USB (Bij uitzondering van bepaalde huwelijkspakketten waar deze inbegrepen is)

9.3. De fotograaf bezorgt de opdrachtgever geen onbewerkte (‘RAW’) bestanden. 

9.4. Bij bestelling van een fotoalbum wordt een voorschot gevraagd naargelang het type album en na ontvangst van het voorschot, maakt de fotograaf zelf een selectie van de foto’s en maakt een ontwerp die hij via pdf aan de opdrachtgever bezorgd via mail. De opdracht gever kan dan tot 2x aanpassingen laten doen qua lay-out en gebruikte beelden. Daarna bestelt de fotograaf het fotoalbum. Het restbedrag wordt betaald bij aflevering van het album. De fotograaf is in geen geval verantwoordelijk voor schade toegebracht aan de levering tijdens verzending met de post. 

9.5. Na levering van de foto's is de fotograaf niet meer verantwoordelijk voor verlies van de foto's. De opdrachtgever dient zelf een backup te maken. Indien er op een later stadium toch gevraagd wordt om de foto's nog eens te bezorgen (via wetransfer) wordt een kost aangerekend van 15 euro.


10. AANSPRAKELIJKHEID 

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij vóór, tijdens of ná de fotosessie. 


11. AUTEURSRECHTEN 

11.1. De foto’s zijn onderhevig aan auteursrechten en blijven eigendom van de fotograaf. Bij betaling van de overeengekomen prijs koopt de opdrachtgever het recht om de foto’s te publiceren en te printen voor persoonlijke doeleinden. 

11.2. De foto's mogen in geen geval bewerkt (bijgesneden, instagramfilter,...) gepubliceerd worden tenzij anders afgesproken met de fotograaf. Indien de fotograaf dit opmerkt zal 1 maal vriendelijk verzocht worden dit offline te halen. Indien dit niet mogelijk is of de opdrachtgever weigert dit te doen, zal een factuur met schadevergoeding van 50 euro per beeld met inbreuk volgen.

11.3. In geen geval mag de opdrachtgever de foto's doorgeven (of verkopen) aan derden voor commercieel gebruik. Delen op sociale media mag, mits vermelding en taggen van de fotograaf. Als de fotograaf merkt dat de foto's toch gebruikt worden door derden, zal een factuur verzonden worden naar die derde partij.

11.4. Foto's van het internet plukken waar je niet voor betaald hebben, mogen in geen geval gebruikt worden voor commercieel gebruik zonder toestemming van de fotograaf. Enkel delen op sociale media mag mits vermelden en taggen  van de fotograaf. Als de fotograaf ontdekt dat de foto's toch gebruikt wordt zal een factuur verzonden worden voor onrechtmatig gebruik van beelden en schenden van het auteursrecht.
Powered by SmugMug Owner Log In